Menu

Love for foreningen

Love for foreningen

CHANG VENNER

Stiftet den 15. marts 1960.

 

§ 1
Foreningens navn er Chang Venner.

§ 2
Som medlemmer kan optages venner af Aalborg Chang.

§ 3
Foreningen har til formål at støtte Aalborg Chang for derigennem at styrke klubfølelse og kammeratskab til gavn for klubben.

§ 4
Kontingentet for livsvarigt medlemskab fastsættes 1 gang årligt af bestyrelsen.
Nye medlemmer kan optages som livsvarige medlemmer mod betaling af et engangsbeløb.

§ 5
Foreningens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, alle valgt for 2 år. I årstal med lige endetal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i årstal med ulige endetal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, begge valgt for 2 år.
Ligeledes vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen.
Såvel nyvalg som genvalg til ovennævnte poster kan kun finde sted på generalforsamlingen. Valg kan finde sted, hvis en kandidat har meldt lovligt forfald, og der fra vedkommende ligger et skriftligt tilsagn.

§ 5, stk. 1
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen kan meddele prokura til den til enhver tid siddende formand og kasserer til at disponere hver for sig.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, hvor det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, og formanden aflægger beretning om det forløbne år.
Indvarsling til generalforsamlingen skal ske med mindst 8 dages varsel. :
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på forlangende af mindst 10 medlemmer.
Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7
Medlemmer, der ikke vil rette sig efter bestyrelsens anordninger eller foreningens love, og som gør forsøg på at undergrave foreningens stilling, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog skal et ekskluderet medlems sag optages til behandling på førstkommende generalforsamling.  

§ 8 Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til formanden senest 8 dage inden general forsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der til den fastsatte t id er mødt mindst 10 medlemmer. Hvis ikke, ventes der ½ time, hvorefter general forsamlingen erklæreres beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 9
Alle beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Et forslag ·stillet til generalforsamlingen skal for at blive lov vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingens dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Formandens beretning
Punkt 3: Kassereren aflægger regnskab
Punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Punkt 5:  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Punkt 7: Indkomne forslag
Punkt 8: Eventuelt

§ 10
Ophævelse af foreningen kan ikke ske, såfremt mindst 10medlemmcr stemmer imod.

§ 11
Påtænkte arrangementer, der skønnes at indebære økonomiske risici ud over foreningens egne disponible midler, kan kun foretages efter samråd med Aalborg Chang's bestyrelse og skal besluttes af en enstemmig bestyrelse i Chang Venner.
Foreningen hæfter kun for et beløb, der svarer til egne midler.
Der påhviler ingen medlemmer eller bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.

§ 12
Overdragelse af eventuelle midler ved foreningens ophør sker til Aalborg Chang.  

---------------------------------

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. marts 1960.
Med ændringer på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger:
10. februar 1964, 8. februar 1965, 15. november 1965, 1. marts 1974, 15. november 1978,  24. februar 1983, 2. marts 1996, 22. februar 1997, 21. februar 1997 og 21. februar 2004.

Aalborg, den 25. februar 2016.
Torben Iversen, formand, Georg Bundgaard Larsen, næstformand, Jørn Giehm, kasserer,  Gert Jensen, sekretær og Kaj Nielsen. 

Luk